loinoidau

LỜI NÓI ĐẦU

 

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc biên soạn và xuất bản hàng năm bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xă hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

“Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2017” bao gồm hệ thống số liệu các năm: 2010, 2014, 2015, 2016 và 2017. Tất cả các số liệu đều được thu thập và xử lư, tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm của các ngành và thành phần kinh tế được tính theo giá cơ bản.

Trong lần xuất bản này, bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc c̣n bổ sung phần đánh giá tổng quan t́nh h́nh kinh tế - xă hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 và khái quát những nét chính trong một số phần, lĩnh vực. 

Các kư hiệu nghiệp vụ cần lưu ư:

( - ):  Không có hiện tượng kinh tế - xă hội phát sinh;

(...): Có hiện tượng kinh tế - xă hội phát sinh nhưng không thu thập được số liệu.

Cuốn sách có nhiều nội dung phong phú, bổ ích đối với lănh đạo các cấp, các ngành và bạn đọc gần xa. Trong quá tŕnh biên soạn mặc dù đă cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót, chúng tôi mong nhận được sự góp ư của các cơ quan, đơn vị và cá nhân để không ngừng nâng cao chất lượng cho việc biên soạn lần sau. Mọi góp ư xin gửi về Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc hoặc số máy điện thoại: (02113) 861 140.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC


 

FOREWORD

 

The Statistical Yearbook has been compliled and published annually by Vinhphuc Statistics Office in two languages Vietnamese and English. Its contents includes basic statistical data and reflect the socio- economic situation in Vinhphuc province.

“Vinhphuc Statistical Yearbook 2017” includes data system in years: 2010, 2014, 2015, 2016 and 2017. All data have been collected and calculated according to currently methods stipulated by Vietnam General Statistic office. Value added of economic activities and types of ownerships are calculated according to basic prices instead of production  price.

In this edition, statistical yearbook 2017 not only has its own explanations of terminologies, contents and methodologies of some key statistical indicators but also includes overview on socio-economic situation of Vinhphuc province in 2017 and main features for some sectors.

Some special signs used in the book:

( - ): No social-economic facts occurred; 

( ... ): Social-economic facts  occurred but no information.

The yearbook is useful for leaders at all levels, branches and readers near and far. During process of compilation, mistake is unavoidable. We are looking  forward to receiving more comments and ideas from the government offices, departments and individuals to improve the quality for the next release. Any suggestions please send to Vinhphuc Statistics Office or phone number: (02113) 861 140.

 

 VINHPHUC STATISTICS OFFICE